​Sommerfeld Residence Addition & Renovation, Anchorage, Alaska, 2000-2003: